top of page

EL TEU LOCAL COMERCIAL SEMPRE LLIURE DE VIRUS.

Un dels desinfectants més potents i eficaços del mercat és l'Ozó (segons l'OMS).

 

Una bona dosi d'ozó neutralitza i elimina amb les màximes garanties tots els microbis com són bacteris, fongs i virus (entre ells el coronavirus Covid-19) de totes les superfícies.

 

Com eliminem el coronavirus COVID-19 de qualsevol superfície?

 

L'ozó és un potent oxidant generalment no nociu per a mamífers a baixes concentracions, però letal per als microorganismes com els virus.

 

De qualsevol forma, l'ozó, com qualsevol altre agent oxidant, pot resultar perjudicial si no es gestiona correctament. Per aquesta raó, molts països han establert un límit d'exposició d'ozó en aire respirable.

 

L'exposició a ozó en el lloc de treball està controlada per l'Administració de Seguretat i Salut Ocupacional i els seus homòlegs de tot el món. A Espanya, es tracta de l'Institut Nacional de Salut i Higiene en el Treball (INSHT).

 

Aquest organisme fixa els valors límit d'exposició professional per a agents químics. Aquests valors estan, d'acord amb els fixats per la Norma espanyola UNEIX 400-201-94, basats en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Així, segons l’INSHT, els Valors Límit Ambientals (VLA) (any 2017) estableixen per a l'ozó límits d'exposició en funció de l'activitat realitzada, sent el valor més restrictiu 0,05 ppm (exposicions de 8 hores) i 0,2 ppm per a períodes inferiors a 2 hores.

 

Com prevenir els contagis per Coronavirus? Ús de l'ozó.

 

Es pot dir, que l'ozó no té límits en el número i espècies de microorganismes que pot eliminar, atès que actua sobre aquests a diversos nivells.

 

L'oxidació directa de la paret cel·lular constitueix la seva principal manera d'acció. Aquesta oxidació provoca el trencament d'aquesta paret, propiciant així que els constituents cel·lulars surtin a l'exterior de la cèl·lula. Així mateix, la producció de radicals hidroxils a conseqüència de la desintegració de l'ozó en l'aigua, provoca un efecte similar a l'exposat.

 

Els danys produïts sobre els microorganismes no es limiten a l'oxidació de la seva paret: l'ozó també causa danys als constituents dels àcids nucleics (ADN i ARN), provocant la ruptura d'enllaços carboni-nitrogen, la qual cosa dóna lloc a una despolimerització, d'especial interès en el cas de desactivació de tota classe de virus. Els microorganismes, per tant, no són capaços de desenvolupar immunitat a l'ozó com fan davant d’altres compostos.

 

Així doncs, l'ozó és eficaç en l'eliminació de bacteris, virus, protozous, nematodes, fongs, agregats cel·lulars, espores i quists (Arrissi, 1984; Owens, 2000; Lezcano, 1999).

D'altra banda, actua a menor concentració i amb menor temps de contacte que altres desinfectants com el clor, diòxid de clor i monocloramines.

 

A més, l'ozó, com indicàvem prèviament, oxida substàncies citoplasmàtiques, mentre que el clor únicament produeix una destrucció de centres vitals de la cèl·lula, motiu pel qual, a vegades no arriba a ser efectiva, i els microorganismes aconsegueixen recuperar-se (Bitton, 1994).

 

Cal destacar, que l'ozó, per ser un gas, té la capacitat de penetrar i ocupar tot l'espai de difícil accés per difusió, això representa un gran avantatge respecte a altres desinfectants. A més, l'ozó, té la versatilitat de poder utilitzar-se dissolt en aigua o en forma gasosa en ambients on no és possible utilitzar aigua ozonitzada per a la desinfecció.

 

L'ampli espectre d'acció de l'ozó com a desinfectant resulta d'especial rellevància en el cas que ens ocupa, ja que els virus transmissors de malalties víriques, més o menys greus, poden transferir-se des d'un hoste humà a superfícies, d'on no són eliminats amb els tractaments convencionals de desinfecció. Cal tenir en compte que, els virus, per la seva naturalesa, són molt làbils fora de l'hoste i desactivar-los és més fàcil que eliminar bacteris i fongs resistents i les seves espores, cosa que aconsegueixen els tractaments amb ozó sense dificultat. L'ús d'ozó, tant en aigua com en aire, per a la desinfecció de superfícies, resulta molt més recomanable que l'ús d'altres desinfectants actuals.

 

L'ozó com a desinfectant – Tractament de virus amb ozó

 

Segons el Centre de Control i Prevenció de Malalties (CDC), "Els virus encapsulats són susceptibles a una àmplia gamma de desinfectants hospitalaris utilitzats per a la desinfecció de superfícies dures no poroses. En contrast, els virus nus són més resistents als desinfectants." 1

 

La EPA (US Environmental Protection Agency) té un llistat de desinfectants que especifiquen en la seva etiqueta la seva eficàcia contra virus nus (per exemple, norovirus, rotavirus, adenovirus, virus de la poliomielitis), i que tenen un ampli espectre antiviral, ja que són capaços d'inactivar tant virus embolicats com virus nus.

 

A la Unió Europea, amb l'entrada en vigor del Reglament per a Productes Biocides (BPR, per les seves sigles en anglès), s'inclou a l'ozó com a biocida per a diferents usos. Dins del grup de Desinfectants, va ser classificat com a aplicable a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, sistemes d'aire condicionat, parets, sòls de llocs públics i privats, zones industrials i altres zones destinades a activitats professionals, també destinat a desinfecció d'aire. (TP 2) 2

 

De fet, segons l'OMS, l'ozó és el desinfectant més eficient per a tota mena de microorganismes.3 En el document de l'OMS al qual ens referim, es detalla que, amb concentracions d'ozó de 0,1-0,2 mg/L. min, s'aconsegueix una inactivació del 99% de rotavirus i poliovirus, pertanyents també al grup 4 dels coronavirus.

bottom of page